Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành

Đến thời điểm này, truyền thông quốc tế hầu như đã hoàn toàn quên hẳn Syria. Cuộc chiến tranh tang tóc ở đất nước này chưa một lần ngừng bắn.Trên đất nước Syria, cũng như iraq, có nhiều lực lượng tàn sát lẫn nhau bất chấp luật pháp quốc tế và nạn nhân đã vượt quá con số trăm ngàn

Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành

Chùm ảnh chân thực nội chiến Syria:

Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 1
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 2
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 3
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 4
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 5
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 6
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 7
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 8
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 9
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 10
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 11
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 12
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 13
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 14
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 15
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 16
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 17
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 18
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 19
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 20
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 21
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 22
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 23
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 24
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 25
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 26
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 27
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 28
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 29
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 30
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 31
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 32
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 33
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 34
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 35
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 36
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 37
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 38
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 39
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 40
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 41
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 42
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 43
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 44
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 45
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 46
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 47
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 48
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 49
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 50
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 51
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 52
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 53
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 54
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 55
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 56
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 57
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 58
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 59
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 60
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 61
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 62
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 63
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 64
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 65
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 66
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 67
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 68
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 69
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 70
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 71
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 72
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 73
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 74
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 75
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 76
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 77
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 78
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 79
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 80
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 81
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 82
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 83
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 84
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 85
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 86
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 87
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 88
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 89
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 90
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 91
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 92
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 93
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 94
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 95
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 96
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 97
Nội chiến Syria, nơi địa ngục hoàn hành ảnh 98

Trịnh Thái Bằng theo QPAN