Novaland sẽ niêm yết chứng khoán ở sàn Singapore

VietTimes – Đó là một trong 5 nội dung mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Địa ốc No Va (Novaland; Mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Người đại diện theo pháp luật của Novaland sẽ không chỉ có ông Bùi Thành Nhơn . (Ảnh: Internet)
Người đại diện theo pháp luật của Novaland sẽ không chỉ có ông Bùi Thành Nhơn . (Ảnh: Internet)

Theo đó, tại Nghị quyết số 04/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018, Đại hội đồng cổ đông Novaland đã quyết nghị thông qua Kế hoạch niêm yết chứng khoán tại thị trường nước ngoài.

Cụ thể, loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông, trái phiếu công ty, hoặc trái phiếu chuyển đổi được phép niêm yết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan; Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018 hoặc 2019; Sàn niêm yết là Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) hoặc một Sở giao dịch Chứng khoán khác nhau ở nước ngoài do HĐQT cân nhắc và lựa chọn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc những người được HĐQT trao quyền thực hiện các công việc sau, và phê chuẩn các nghị quyết được HĐQT thông qua hoặc các quyết định của những người được HĐQT trao quyền liên quan đến các công việc sau: Quyết định loại chứng khoán cụ thể được niêm yết theo quy định của pháp luật có liên quan; Quyết định thời gian niêm yết phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình thực tế của Công ty, đồng thời triển khai các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện quá trình niêm yết này; Quyết định Sở giao dịch chứng khoán ở nước ngoài mà chứng khoán sẽ được niêm yết; và Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết này.

Phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Tại Nghị quyết số 04/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018, Đại hội đồng cổ đông Novaland đã quyết nghị thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ kết quả của đợt phát hành.

Cụ thể, số lượng phát hành dự kiến tối đa là 100 triệu cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần); Giá chào bán dự kiến do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông hiện hữu tại thời điểm chào bán được xác định theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán; Phương thức phát hành là chào bán riêng lẻ.

Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành là các nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) trong nước và nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty. Đối tượng phát hành cụ thể do HĐQT xem xét và quyết định căn cứ trên các tiêu chí này.

Điệu kiện hạn chế chuyển nhượng sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành.

Việc phát hành nhắm đến 3 mục đích: (I) Tăng quy mô vốn hoạt động của NVL, bao gồm, nhưng không giới hạn, (1) bổ sung nguồn vốn trong một số công ty con và công ty liên kết của NVL, và (2) mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật; (II) Thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của NVL; (III) Các mục đích chung khác do hoạt động doanh nghiệp của NVL được pháp luật cho phép.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2018. “ĐHĐCĐ chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ kết quả của việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông nói trên, phê duyệt các việc niêm yết bổ sung số cổ phần phổ thông phát hành thêm trên HSX và phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phổ thông phát hành thêm tại VSD”, Nghị quyết nêu rõ.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc những người được HĐQT trao quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đế kế hoạch phát hành riêng lẻ.

Một số nội dung khác

Bên cạnh 2 nội dung nêu trên, ĐHĐCĐ cũng đã cho ý kiến bằng văn bản để thông qua 3 nội dung:

(1)    Nghị quyết số 06/2018-NQ-NVLG: Thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03.

Trong đó có hai điểm điều chỉnh căn bản hơn cả, là điều chỉnh tổng giá trị trái phiếu chào bán dự kiến từ 250 triệu USD (5.675 tỷ đồng) thành 300 triệu USD (6.825 tỷ đồng). Giá chuyển đổi từ mức ấn định “tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của công ty nhà đảm bảo lợi ích của Công ty và nhà đầu tư” thành mức linh hoạt là “do HĐQT quyết định theo phương án phát hành”.

(2)    Nghị quyết số 07/2018-NQ-NVLG: Bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thay vì người đại diện theo pháp luật trước đây chỉ có một người – là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT – thì từ giờ, người đại diện theo pháp luật của Novaland gồm có 3 người: Giám đốc pháp lý đầu tư (Lương Thị Thu Hương); Tổng giám đốc (Bùi Xuân Huy); Chủ tịch HĐQT (Bùi Thành Nhơn).

(3)    Nghị quyết số 08/2018-NQ-NVLG: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty./.