Nhiều tập đoàn lớn như PVN, TKV, VRG, Vinachem... “né” công bố thông tin theo quy định

Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty, các bộ, ngành, địa phương đã không nghiêm túc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.
6 doanh nghiệp do Tập đoàn PVN sở hữu 100% vốn nhà nước đã không thực hiện công bố thông tin theo quy định.
6 doanh nghiệp do Tập đoàn PVN sở hữu 100% vốn nhà nước đã không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Ngày 18/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, trong đó quy định các doanh nghiệp là công ty TNHH MTV và các công ty con do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình và gửi báo cáo công bố thông tin cho cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố công khai thông tin theo quy định.

Ngày 16/12/2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10513/VPCP-ĐMND thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định nêu trên.

Ngày 29/02/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1270/BKHĐT-PTDN gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đề nghị triển khai thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP với các nội dung cơ bản như: Xây dựng danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, đôn đốc thực hiện; Theo dõi, đôn đốc các DNNN khẩn trương xây dựng và thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ nhận được công văn trả lời của 6 bộ, ngành, 24 địa phương, 14 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (cơ quan chủ sở hữu) về nội dung nêu trên. Như vậy, hầu hết các cơ quan chủ sở hữu chưa thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Phó Thủ tướng và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tính đến hết tháng 6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được một số nội dung công bố thông tin của 5 tập đoàn kinh tế (EVN, TKV, VRG, Vinachem, VNPT), 22 tổng công ty, công ty thuộc các bộ, ngành (Bộ Công Thương 01 DN; Bộ GTVT 7 DN; Bộ NN&PTNT 01 DN; Bộ Tài chính 7 DN;...); khoảng 60 doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố như An Giang,  TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Lào Cai, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Quảng Ninh.

Như vậy, số lượng doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP mới chỉ đạt 109/623 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ khoảng 17,5% doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện công bố công khai thông tin của các doanh nghiệp này tại chuyên mục riêng về công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp (http://www.business.gov.vn), đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về thời gian công bố, cách thức công bố thông tin.

Về chất lượng công bố thông tin, tính đến 30/6/2016, trong số 109 doanh nghiệp đã thực hiện công bố thông tin, mới có 12 doanh nghiệp thực hiện công bố tương đối đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Các nội dung doanh nghiệp công bố chủ yếu là kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm, kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo lương, thưởng hàng năm của doanh nghiệp (danh sách tại phụ lục số 2 đính kèm).

Các thông tin khác của doanh nghiệp như tình hình hoạt động, tiền lương, thưởng hàng năm chưa được công bố, công bố chưa đầy đủ hoặc chưa đến thời hạn công bố.

Cá biệt, một số bộ ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP. Cụ thể: Bộ Công Thương (1/21 DN công bố), Bộ NN&PTNT (1/41 DN công bố), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (0/15 DN công bố); Bộ Y tế (0/7 DN công bố), Bộ Giao thông vận tải (7/35 DN công bố), Hà Nội (0/26 DN công bố), Đắk Lắk (4/29 DN công bố), Đắk Nông (0/17 DN công bố), TP.HCM (18/51 DN công bố), Tập đoàn Cao su Việt Nam (4/21 DN công bố), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (0/6 DN công bố)...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về cơ bản, các doanh nghiệp nêu trên chưa đảm bảo việc công bố thông tin về mốc thời gian theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Mới có một số doanh nghiệp này xây dựng chuyên mục riêng tại website theo quy định để thực hiện công bố thông tin. Tuy nhiên, các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước (các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) chưa xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin đối với các doanh nghiệp do đơn vị mình quản lý theo quy định.

Như vậy, đánh giá sơ bộ cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP còn rất thấp, nội dung thông tin công bố còn sơ sài, chưa đầy đủ; quy trình công bố thông tin cũng chưa được đảm bảo theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, kết quả thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP còn một số hạn chế nêu trên một phần là do một số nội dung công bố thông tin phải báo cáo cơ quan chủ sở hữu phê duyệt hoặc chấp thuận, nên thời gian công bố thông tin quá hạn so với quy định. Cơ quan chủ sở hữu và doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, cụ thể như không cung cấp danh sách doanh nghiệp phải công bố thông tin cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng thời gian, hoặc chậm phê duyệt, chấp thuận các báo cáo công bố thông tin; chế tài xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 81/2015/NĐ-CP có thể mới chỉ mang tính chất hình thức, chưa đủ tính răn đe đối với doanh nghiệp, cơ quan chủ sở hữu trong thực tiễn chưa thực sự nghiêm túc chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Theo Đầu tư