Bắt buộc phải công bố tiền lương giám đốc, quản lý

Bộ Tài chính yêu cầu các công ty đại chúng phải báo cáo về tiền lương của giám đốc và cán bộ quản lý khác trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là yêu cầu trong dự thảo nghị định về quản trị công ty đại chúng. Theo đó, các công ty bắt buộc thực hiện báo cáo tiền lương này, thay vì tùy thuộc vào điều lệ công ty. Hiện quy định bắt buộc công bố, báo cáo chi tiết thù lao, lợi ích, chi phí của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không quy định rõ ràng phải báo cáo tiền lương giám đốc và cán bộ quản lý khác.

Đặc biệt, tiền lương nói trên và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành một mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Dự thảo này bắt buộc công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 10 ngày (quy định hiện hành là bảy ngày). Việc này nhằm cho cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Các công ty đại chúng bắt buộc phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. “Không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” - dự thảo quy định rõ.

Hiện nay, chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn được kiêm nhiệm giám đốc nếu được phê chuẩn. Tuy nhiên, dự thảo quy định “Với công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thì chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc, tổng giám đốc”.

Theo PLO