Hà Nội: Trước 15/11 phải hoàn thành tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia

VietTimes  – Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc khẩn trương tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn.
Hà Nội yêu cầu khẩn trương tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia (ảnh: Hạnh Nguyên)
Hà Nội yêu cầu khẩn trương tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia (ảnh: Hạnh Nguyên)

Trong đó, Văn phòng UBND Thành phố chủ trì tổ chức triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm hoàn thành nhóm công việc phục vụ Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động trước ngày 15/11/2019 và nhóm công việc tích hợp một dịch vụ công theo lộ trình trong quý I/2020.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong phạm vi thành phố; quán triệt, chỉ đạo bộ phận “một cửa” và các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp thành phố.

Thủ trưởng, giám đốc các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 (trong đó tối thiểu 30% thủ tục hành chính đạt mức độ 4).