Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu hạn chế công chức tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp

VietTimes -- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong những giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ mà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện nghiên cứu, đẩy mạnh thực hiện.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có Công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Tại công văn số 4500/UBND-TTTP của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các đơn vị tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng.

Các đơn vị phải đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình của các cơ quan, đơn vị, trong đó quy định rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra... bảo đảm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc.

Người đứng đầu UBND TP cũng chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên...

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.