Đến năm 2020, Đà Nẵng có hơn 25.000ha đất đô thị

VietTimes -- Đến năm 2020, TP Đà Nẵng có 25.059ha đất đô thị, 67.507ha đất nông nghiệp, 60.420ha đất phi nông nghiệp và 1.130ha đất khu công nghệ cao.
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho TP Đà Nẵng.

Theo đó, đến năm 2020, TP Đà Nẵng có 25.059ha đất đô thị, 67.507ha đất nông nghiệp (chiếm 52,54%), 60.420ha đất phi nông nghiệp (chiếm 47,02%) và 1.130ha đất khu công nghệ cao. 

Với định hướng này, Chính phủ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tại địa phương. Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng phải xác định ranh giới và công khai các diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo quy định của pháp luật, làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP trong thời gian tới, đồng thời tuân thủ pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp. 

UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của các Bộ N&MT, Bộ NN và PTNT.

Đặc biệt, Chính phủ khuyến khích địa phương sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê; Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.