Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc

Nhằm đạt tham vọng đẩy lùi vị thế quân đội Mỹ trên biển Đông, ra tăng sức mạnh răn đe vũ lực đối với các nước láng giềng trong vùng tranh chấp. PLA liên tục diễn tập trên mọi địa hình nhằm phô trương sức mạnh.

Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc

Một số hình ảnh diễn tập và huấn luyện tác chiến có sử dụng hỏa lực của các quân binh chủng Trung Quốc trong thời gian vừa qua

Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 1
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 2
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 3
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 4
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 5
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 6
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 7
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 8
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 9
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 10
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 11
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 12
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 13
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 14
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 15
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 16
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 17
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 18
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 19
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 20
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 21
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 22
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 23
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 24
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 25
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 26
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 27
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 28
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 29
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 30
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 31
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 32
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 33
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 34
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 35
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 36
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 37
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 38
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 39
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 40
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 41
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 42
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 43
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 44
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 45
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 46
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 47
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 48
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 49
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 50
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 51
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 52
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 53
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 54
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 55
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 56
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 57
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 58
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 59
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 60
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 61
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 62
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 63
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 64
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 65
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 66

Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 67

Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 68
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 69
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 70
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 71
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 72
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 73
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 74
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 75
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 76
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 77
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 78
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 79
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 80
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 81
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 82
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 83
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 84
Chùm ảnh hé lộ năng lực tác chiến quân đội Trung Quốc ảnh 85
Trịnh Thái Bằng theo QPAN