Quận ủy Sơn Trà (Đà Nẵng): Thi hành kỷ luật khiển trách và cảnh cáo 48 đảng viên

VietTimes -- Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT)  các cấp của quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã kiểm tra 154 tổ chức đảng, đồng thời thi hành kỷ luật 48 đảng viên (có 9 cấp ủy viên), bằng các hình thức khiển trách 36 và cảnh cáo 12 trường hợp. 
Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra 154 tổ chức đảng, 4 đảng viên; giám sát 30 tổ chức đảng, 13 đảng viên.
Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra 154 tổ chức đảng, 4 đảng viên; giám sát 30 tổ chức đảng, 13 đảng viên.

Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp của quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra 154 tổ chức đảng, 4 đảng viên; giám sát 30 tổ chức đảng, 13 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kỷ luật 4 đảng viên; kiểm tra 61 tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo 2 đảng viên và khiếu nại kỷ luật 1 đảng viên; kiểm tra 15 tổ chức Đảng về thu, chi ngân sách và 419 tổ chức Đảng trong việc thu, nộp và sử dụng Đảng phí; giám sát 115 tổ chức Đảng, 22 đảng viên...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thi hành kỷ luật 48 đảng viên (có 9 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 36, cảnh cáo 12 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu về phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; lãnh đạo, quản lý về trật tự xây dựng...