Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025

VietTimes – Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo vừa mới phê duyệt Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025.

ảnh minh họa. nguồn internet

ảnh minh họa. nguồn internet

Theo đó, mục đích của Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021- 2025 nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thuộc lĩnh vực xuất bản trong giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển văn hóa đọc để hướng tới các mục tiêu đặt ra trong Đề án, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, Kế hoạch cũng nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đã được xây dựng trong Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng xã hội hóa của Bộ TT&TT.

Trong kế hoạch này, Bộ TT&TT yêu cầu phải xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội đồng thời nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người. Kế hoạch cần bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Đề án, kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017 - 2020, bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội…

Về nội dung của Kế hoạch, Bộ TT&TT xác định cần tập trung hoàn thiện thể chế gồm: Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh (phần quy hoạch về cơ sở xuất bản) trình Chính phủ ký ban hành trong năm 2021; Sửa đổi Luật Xuất bản 2012 và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành (thời gian thực hiện 2022-2024)...

Đồng thời, Kế hoạch nêu rõ việc cần nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản như xây dựng và tổ chức triển khai Đề án Chương trình Sách quốc gia trình Chính phủ ký ban hành trong giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm trên cơ sở hạ tầng của hệ thống điểm bưu điện thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam do Bộ TT&TT ký ban hành (thời gian thực hiện năm 2022); Quỹ hỗ trợ xuất bản theo hình thức xã hội hóa; Đề án chuyển đổi số ngành xuất bản, in và phát hành do Bộ TT&TT ký ban hành (thực hiện trong năm 2021); Mạng xã hội kết nối bạn đọc, người làm sách, tác giả (thực hiện trong năm 2023)…

Trong nội dung Kế hoạch cũng nêu rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền: cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá và hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản, in và phát hành. Xây dựng Kế hoạch tổng thể quảng bá sách giai đoạn 2021 – 2025 cũng như các Đề án quảng bá hoạt động xuất bản trên báo, đài, phát triển văn hóa đọc. Đặc biệt trong kế hoạch nêu rõ nội dung về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và Hội sách chào mừng (cả online và thực địa); việc tổ chức Triển lãm - Hội chợ sách trong nước và quốc tế, tổ chức Giải thưởng Sách quốc gia hằng năm…