Ông Phan Đình Trạc làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương vừa có công văn số 1458-CV/BNCTW phân công ông Phan Đình Trạc làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc

Ngày 16/1/2015, Ban Nội chính Trung ương ban hành công văn số 1458-CV/BNCTW nêu rõ:

Thực hiện ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư (tại Công văn số 9190-CV/VPTW, ngày 27/11/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng); trên cơ sở ý kiến của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã được thống nhất tại cuộc họp lãnh đạo Ban (ngày 16/1/2015), phân công đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban làm nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Theo Xây dựng