Năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ phát hiện 1 vụ tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 1 vụ tham nhũng ở UBND xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, cá nhân bị xử lý cảnh cáo do thiếu trách nhiệm.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam
Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, trong năm 2023, thanh tra các cấp đã tiến hành 277 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 190 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra tại 469 đơn vị, cơ quan thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 67,19 tỉ đồng và 107.643,9 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 47,59 tỉ đồng và 98.208,5 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 19,60 tỉ đồng và 9.435,4 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 2 cá nhân; chuyển cơ quan công an 4 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp

Cụ thể, ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, cơ quan thanh tra đã tiến hành 45 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 21 cuộc, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 45 tập thể và 59 cá nhân; ở lĩnh vực tài chính, ngân sách, đã tiến hành 77 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 59 cuộc; kết quả thanh tra tại 184 đơn vị đã phát hiện sai phạm hơn 37,649 tỉ đồng và 7.300 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 24,058 tỉ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 95 tập thể, 124 cá nhân và cảnh cáo 02 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 1 vụ.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tiến hành 38 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 26 cuộc; kết quả thanh tra tại 56 đơn vị đã phát hiện sai phạm hơn 20,561 tỉ đồng và 100.343,9 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 18,801 tỉ đồng và 98.208,5 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể, 52 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 3 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp.

Các sai phạm đất đai chủ yếu là giao đất, cho thuê đất, cho “mượn” đất không đúng thẩm quyền, trái quy định pháp luật; lấn, chiếm đất đường giao thông, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm để xây dựng nhà ở; đơn vị được nhà nước cho thuê đất nhưng không sử dụng đất theo quy định…

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đã tiến hành 117 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 130 đơn vị về trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; ban hành 83 kết luận thanh tra; kiến nghị chấn chỉnh 68,326 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể, 43 cá nhân.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2023, toàn tỉnh Quảng Nam đã tiếp 13.108 lượt (tăng 4,9%), 14.731 người (tăng 11,4%) và 12.948 vụ việc (tăng 4,9%) , có 37 đoàn đông người (giảm 38,3%); các cơ quan nhà nước đã tiếp nhận 9.404 đơn các loại (bao gồm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), đã xử lý 9.400 đơn , có 8.826 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 94% tổng số đơn đã xử lý; qua xử lý có 464 đơn khiếu nại, 135 đơn tố cáo, 8.227 đơn kiến nghị, phản ánh; có 274 vụ việc khiếu nại và 38 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước.

So với năm 2022, số đơn các loại giảm 1,3%, đơn khiếu nại giảm 4,3%, đơn tố cáo tăng 13,4%, đơn kiến nghị, phản ánh tăng 2%; số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 11%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 2,6%.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cơ quan chức năng Quảng Nam đã giải quyết 236/312 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75,6% (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước). Khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1 tổ chức và 11 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 1 cá nhân.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2023, Quảng Nam đã ban hành 387 văn bản trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Trong đó, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh đã ban hành 51 văn bản24 để lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, đã tổ chức 123 lớp cho 8.221 lượt người tham dự, phát hành 2.283 tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 285 trường hợp có chức vụ, quyền hạn nhằm phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đảm bảo đúng quy định.

Trong năm 2023, đã có 3.570 người kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn; tiến hành xác minh 69/69 trường hợp thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập và đã ban hành kết luận xác minh theo quy định.

Đặc biệt, thông qua hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra đã phát hiện 1 vụ tham nhũng tại UBND xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành. Cá nhân bị xử lý cảnh cáo do thiếu trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND xã.