Năm 2018: Ngân sách dự kiến vay thêm 363.284 tỷ đồng, lương cơ sở tăng thêm 90.000 đồng/tháng

VietTimes  -- Những nội dung này đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, với 86,56% tổng số đại biểu tán thành vào ngày 13/11.
Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 được thông qua với 86,56% tổng số đại biểu tán thành vào ngày 13/11.
Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 được thông qua với 86,56% tổng số đại biểu tán thành vào ngày 13/11.

Theo đó, một vài chỉ số chủ chốt được Quốc hội thông qua và giao Chính phủ thực hiện trong kế hoạch năm 2018 như sau: Tổng thu ngân sách là hơn 1,319 triệu tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước là hơn 1,523 triệu tỷ đồng.

Về bội chi, Quốc hội duyệt mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2018 là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng GDP. Bao gồm bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Quốc hội xác định tổng vay của ngân sách Nhà nước - bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc - là 363.284 tỷ đồng.

Về dự toán ngân sách năm 2017, Quốc hội quyết định giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,79 tỷ đồng, điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,79 tỷ đồng để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí dự toán theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Nội dung quan trọng nữa từ Nghị quyết của Quốc hội là giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018 như thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng

Bên cạnh đó là trong năm 2018 Chính phủ phải điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2018.

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương, kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương của mình thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.

Tại nghị quyết lần này, Quốc hội tiếp tục giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018. Theo đó, Chính phủ cần điều hành thận trọng chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách Nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí. Yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn thu, bảo đảm tính trung lập của thuế, chống thất thu…

Nghị quyết Quốc hội yêu cầu trong giai đoạn 2018-2020, tiếp tục thực hiện điều tiết 100% số thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng, dầu của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương.