Đà Nẵng: Kỷ luật 165 đảng viên, khai trừ đảng 8 trường hợp

VietTimes –  Trong năm 2019, các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 165 đảng viên bằng nhiều hình thức, trong đó khai trừ ra khỏi đảng 8 trường hợp.
Trong năm 2019, UBKT các cấp ở Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 165 đảng viên bằng nhiều hình thức, trong đó khai trừ ra khỏi đảng 8 trường hợp.
Trong năm 2019, UBKT các cấp ở Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 165 đảng viên bằng nhiều hình thức, trong đó khai trừ ra khỏi đảng 8 trường hợp.

Cụ thể, trong năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp TP Đà Nẵng đã thực hiện công tác kiểm tra đối với 585 tổ chức đảng và 3.073 đảng viên; thực hiện giám sát 301 tổ chức đảng và 306 đảng viên. 

Riêng UBKT các cấp đã kiểm tra 385 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện giám sát 260 tổ chức đảng, 271 đảng viên; giải quyết tố cáo 4 đảng viên; kiểm tra 17 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 315 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Qua kiểm tra và giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp TP Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật đảng đối với 165 đảng viên bằng nhiều hình thức. Trong đó, khiển trách 136, cảnh cáo 19, cách chức 2 và khai trừ ra khỏi Đảng 8 trường hợp.

Theo UBKT Thành ủy TP Đà Nẵng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP Đà Nẵng vẫn còn tồn tại và hạn chế một số vấn đề như: Số lượng các cuộc kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức…