Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đây là yêu cầu của Bộ TT&TT giao cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Ảnh minh họa. nguồn internet
Ảnh minh họa. nguồn internet

Nội dung công văn số 114/BTTTT-THH ngày 22/4/2021 của Bộ TT&TT nhằm đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, các Bộ, ngành,địa phương đã triển khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Cụ thể, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ DVCTT mức độ 4 trung bình của cả nước là 30,86%, đạt mục tiêu năm 2020 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn việc cung cấp DVCTT mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp, công văn Bộ TT&TT đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Công văn yêu cầu, đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả tới người dân, doanh nghiệp.

Bộ TT&TT cũng giao Cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai DVCTT mức độ 4, trong đó cần thể hiện rõ các nội dung về mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo từng tháng; Danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện).

Bộ TT&TT đề nghị các Bộ, ngành gửi Kế hoạch triển khai thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) trước ngày 29/4/2021 để theo dõi và đôn đốc. Định kỳ hàng tháng các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo triển khai cung cấp DVCTT về Bộ Thông tin và Truyền thông qua Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dti.gov.vn để tổng hợp.

Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và DVCTT (Hệ thống EMC) do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng khi kết nối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử cấp Bộ sẽ theo dõi thực tế triển khai cung cấp DVCTT của các Bộ, ngành.