Biên chế công chức năm 2019 giảm 4.023 người so với năm 2018

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2019, với số lượng giảm nhẹ - khoảng 4.023 biên chế - so với biên chế công chức năm 2018.
Ảnh minh họa. Nguồn: Lao Động
Ảnh minh họa. Nguồn: Lao Động

Cụ thể, tổng biên chế công chức năm 2019 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 259.598 biên chế.

Lưu ý là số lượng biên chế được phê duyệt này không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Về chi tiết, số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019 là 258.163 biên chế.

Trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 105.189 biên chế

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 151.906 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.

Biên chế công chức dự phòng là 749 người.

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

So với năm 2018, số lượng tổng biên chế công chức nhà nước năm 2019 có sự giảm nhẹ. Cụ thể, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2018 là 263.621 người, trong khi năm 2019 là 259.598 người. Tức là giảm 4.023 biên chế so với năm 2018.