Đà Nẵng: Tinh giảm 1.798 biên chế trong năm 2017

VietTimes -- Tính riêng trong năm 2017, Đà Nẵng đã giảm 1.798 chỉ tiêu số lượng người làm việc so với năm 2016, đạt 91% chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021 do Chính phủ, Bộ Nội vụ quy định.

Trong năm 2017, Đà Nẵng đã giảm 1.798 biên chế.

Trong năm 2017, Đà Nẵng đã giảm 1.798 biên chế.

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng vừa cho biết, thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế theo chủ trương của Trung ương, Sở đã tham mưu cho UBND TP ban hành Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Theo đó, tính đến 2021, Đà Nẵng sẽ tinh giản 10% biên chế công chức và số người làm so với năm 2015.

Cụ thể, đối với biên chế công chức, cần tinh giản 202 người; đối với biên chế đơn vị sự nghiệp công lập cần tinh giản 1.974 người.

Trong triển khai thực hiện, tính đến ngày 1/12/2017, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thành phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế của 22 sở ngành, 7 quận huyện và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, chủ động nguồn biên chế để tinh giản theo lộ trình đến năm 2021.

Ở khối hành chính, đến nay TP Đà Nẵng đã cắt giảm tổng cộng 96 biên chế công chức theo số giao của Bộ Nội vụ. Số biên chế thu hồi được lấy từ các nguồn về hưu đúng tuổi, chưa tuyển dụng và giải quyết chính sách tinh giản biên chế; đảm bảo tỉ lệ thu hồi theo yêu cầu Chính phủ, Bộ Nội vụ quy định. Từ nay đến 2021, thành phố cần phải tinh giản 106 biên chế, trung bình mỗi năm giảm 35-36 biên chế.

Ở khối sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh 10% tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp. Khuyến khích các đơn vị có nguồn thu tốt chuyển sang tự chủ chi thường xuyên, cơ chế đặt hàng. Đối với đơn vị sự nghiệp dịch vụ, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thì thực hiện thu hồi theo lộ trình tinh giản biên chế...

Do đó, riêng trong năm 2017 số lượng người làm việc tại các đơn vị đã giảm 1.798 chỉ tiêu so với năm 2016, đạt 91% chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021 Chính phủ, Bộ Nội vụ quy định.