UBND Tp. HCM chỉ đạo rà soát dự án BT sau phản ánh của VietTimes

VietTimes -- “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan nêu trên khẩn trương rà soát, báo cáo, có ý kiến đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố”

Công văn số 2340/VP-DA ngày 12/3/2018 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn số 2340/VP-DA ngày 12/3/2018 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạp chí Điện tử VietTimes vừa nhận được công văn số 2340/VP-DA ngày 12/3/2018 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn nêu ý kiến chỉ đạo của UBND Tp. HCM về hai bài viết đăng trên Tạp chí điện tử VietTimes: “Chủ đầu tư “kín tiếng” của BOT Cai Lậy: PPP và bất động sản” xuất bản ngày 06 tháng 12 năm 2017; và “Quỹ đất ấn tượng từ BT” xuất bản ngày 12 tháng 12 năm 2017.

Liên quan đến nội dung hai bài báo mà VietTimes đã phản ánh, UBND Tp. HCM có chỉ đạo như sau: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan nêu trên khẩn trương rà soát, báo cáo, có ý kiến đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố”.

Công văn của Văn phòng UBND Tp. HCM đóng dấu “khẩn”, ký bởi Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hùng và được đề gửi cho 3 sở của thành phố này, là: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải./.