Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường

Ẩn sau những hào quang của Nhà Trắng, lớp bảo vệ dày đặc, lịch công du và những phát biểu trang trọng là một cuộc sống bình thường của một người hài hước, vui tính, yêu trẻ con và rất thích thoải mái vui vẻ. Đó là Barack Obama với những hình ảnh hiếm thấy trên truyền thông.
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 1
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 2
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 3
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 4
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 5
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 6
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 7
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 8
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 9
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 10
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 11
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 12
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 13
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 14
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 15
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 16
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 17
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 18
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 19
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 20
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 21
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 22
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 23
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 24
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 25
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 26
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 27
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 28
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 29
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 30
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 31
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 32
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 33
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 34
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 35
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 36
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 37
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 38
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 39
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 40
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 41
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 42
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 43
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 44
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 45
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 46
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 47
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 48
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 49
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 50
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 51
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 52
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 53
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 54
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 55
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 56
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 57
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 58
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 59
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 60
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 61
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 62
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 63
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 64
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 65
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 66
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 67
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 68
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 69
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 70
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 71
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 72
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 73
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 74
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 75
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 76
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 77
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 78
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 79
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 80
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 81
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 82
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 83
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 84
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 85
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 86
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 87
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 88
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 89
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 90
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 91
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 92
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 93
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 94
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 95
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 96
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 97
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 98
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 99
Tổng thống quyền lực nhất thế giới giữa đời thường ảnh 100

Trịnh Thái Bằng theo DM