Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm Chủ tịch tỉnh An Giang

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận tranh tra công tác quy hoạch, xử lý đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Trụ sở UBND tỉnh An Giang
Trụ sở UBND tỉnh An Giang

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, toàn tỉnh An Giang đã tiếp nhận 8.341 đơn, phân loại: không thuộc thẩm quyền 6.232 đơn, thuộc thẩm quyền 2.109 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền của tỉnh 539 đơn, cấp huyện 1.670 đơn.

Kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy, trong số 1.777 đơn đã giải quyết có 340 đơn khiếu nại đúng, 445 đơn khiếu nại có đúng, có sai, 850 đơn khiếu nại sai toàn bộ.

Qua việc TTCP kiểm tra hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo thì hầu hết các đơn vị được kiểm tra nhiều hồ sơ không được lưu giữ đúng quy định, thiếu hoặc không có nhật ký của đoàn thanh tra, nhật ký đoàn thanh tra ghi chép sơ sài, nhiều biên bản thiếu ngày tháng năm lập, kết thúc biên bản, thời gian thanh tra, giải quyết khiếu nại còn kéo dài chưa đúng quy định của pháp luật.

Một số đơn vị cấp huyện lực lượng thanh tra còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, một số cuộc thanh tra, kiểm tra chưa đảm bảo chất lượng…

Bên cạnh đó, TTCP đã thanh tra một số vấn đề về thanh tra công tác quy hoạch sử dụng đất đai từ 2001 – 2010; Công tác quản lý sử dụng đất đai; Kiểm tra việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh... còn bộc lộ nhiều sai phạm, bất cập.

Từ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị, về xử lý kinh tế, Tổng thanh tra Chính phủ ban hành quyết định truy thu số tiền 36,6 tỷ đồng tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền nợ đọng tiền sử dụng đất đến ngày 31/12/2012 là 42,2 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất 39,3 tỷ đồng.

Về xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và Luật phòng chống tham nhũng, TTCP kiến nghị: “Kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành việc triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng đã để ra những thiếu sót".

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khác phục xử lý những hạn chế, thiếu sót tồn tại, cụ thể: Tăng cường lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra về số lượng và nâng cao trách nhiệm, giải quyết dứt điểm 261 đơn tranh chấp đất đai còn tồn đọng, kiểm điểm và có hình thức kỷ luật với các đơn vị thực hiện không nghiêm túc công tác tiếp dân, điển hình là Chủ tịch UBND Tp.Châu Đốc…

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thống nhất quan điểm xử lý, tìm kiếm giải pháp giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài. Chuyển 4 hồ sơ vụ tham nhũng qua Công an tỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Đối với công tác Quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai, giao UBND tỉnh An Giang tổ chức đoàn thanh tra làm tiếp một số nội dung mà TTCP chưa có điều kiện làm kỹ như, thanh tra việc tổ chức thực hiện xây dựng các cụm, tuyến dân cư vùng lũ của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, thanh tra việc giao khoán trồng rừng cho các tổ chức. Đồng thời, UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo đúng pháp luật với các sở, ngành, UBND các huyện, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan.

Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật với Chủ tịch UBND xã Hòa Lợi 2, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Giám đốc Sở TN&MT qua các thời kỳ trong việc buông lỏng công tác quản lý, quy hoạch dất đai.

Kiểm điểm Giám đốc Sở NN&PTNT và Sở Tài chính trong việc thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán dự án trồng rừng năm 2007.

TTCP cũng đề nghị tổ chức kiểm điểm đối với Cục Thuế tỉnh An Giang về những sai sót về chậm xác định, xác định sai và để tồn đọng tiền sử dụng đất.

Theo ANTT