Tăng trích thưởng tiền sai phạm phát hiện được cho cán bộ kiểm toán

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02 năm 2015 về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, hàng năm, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% số tiền sai phạm phát hiện được, tăng thu cho ngân sách…

Các khoản sai phạm phát hiện, kiến nghị thu hồi được cho ngân sách sẽ được trích 5% thưởng cho cán bộ kiểm toán.

Các khoản sai phạm phát hiện, kiến nghị thu hồi được cho ngân sách sẽ được trích 5% thưởng cho cán bộ kiểm toán.

Nghị định số 02 này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162 năm 2006 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011).

Cụ thể, tại Nghị định 32 năm 2011, chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước quy định: Hằng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước được trích 2% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị bao gồm các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản khác đã nộp vào ngân sách Nhà nước; các khoản chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách Nhà nước; các khoản chi ngân sách sai chế độ đã xử lý giảm chi, giảm thanh toán vào ngân sách năm sau

Số kinh phí 2% nêu trên được sử dụng chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước không vượt quá 0,8 lần mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước, được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nay, tại Nghị định số 02, quy định về chế độ ưu tiên được sửa đổi theo hướng, hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị, bao gồm các khoản tăng thu ngân sách Nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước; các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách Nhà nước; các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã xử lý giảm chi, giảm thanh toán vào ngân sách năm sau.

Số kinh phí 5% này được sử dụng cho chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước không vượt quá 0,8 lần lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung và phụ cấp nghề nghiệp.

Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước, được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Như vậy, so với quy định cũ, Nghị định số 02 cho phép Kiểm toán Nhà nước được trích thêm 3% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, Nghị định cũng đã thay đổi một số quy định về nguồn và nội dung thực hiện chế độ ưu tiên này.

Theo: Dân Trí