Sẽ áp dụng kê đơn thuốc điện tử trước ngày 31/12/2022

VietTimes – Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và công nhận đơn thuốc điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

Bộ Y tế vừa có quy định mới về lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử

Bộ Y tế vừa có quy định mới về lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử

Thông tư 04/2022/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2021/TT-BYT như sau: khoản 3 Điều 1 Thông tư 04 đã sửa đổi Điều 6 của Thông tư 27/2021/TT-BYT về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau:

Trước ngày 31/12/2022 sẽ áp dụng kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên (thay cho thời hạn thực hiện trước ngày 30/6/2022 của Thông tư 27); Trước ngày 30/6/2023 sẽ áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác (thay cho thời hạn trước ngày 1/12/2022 của Thông tư 27).

Ngoài ra, tại Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT cũng được sửa đổi thành yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021. (Điều 10 Thông tư 52 chưa sửa đổi chỉ quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê đơn thuốc: Đơn thuốc được kê trên máy tính 1 lần và lưu trên phần mềm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với đơn thuốc "N" và đơn thuốc "H" cần phải in ra cho người bệnh và lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Bên cạnh đó, Thông tư 04/2022/TT-BYT cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 52/2017/TT-BYT và Thông tư 18/2018 bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư 04 này.

Về tổ chức thực hiện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.