Sabeco chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019: 12/4/2019

VietTimes -- Sabeco vừa công bố ngày 20/3/2019 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/4/2019.

Sabeco thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Sabeco thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã CK: SAB) vừa thông qua Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Theo đó, Sabeco xác định ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là 20/3/2019 và ngày tổ chức Đại hội dự kiến diễn ra là 12/4/2019.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) Quý 4/2018 của Sabeco, doanh thu thuần trong Quý 4 đạt 10.406 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, chi phí nguyên vật liệu và chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt gia tăng khiến cho Lợi nhuận gộp trong Quý 4/2018 của Sabeco chỉ đạt 2.184 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, chi phí bán hàng giạ tăng (7%) và lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết giảm (-37%) cũng khiến cho lợi nhuận sau thuế (LNST) Quý 4/2018 giảm tới 25% so với cùng kỳ, ở mức 918,7 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, xét cả năm 2018, doanh thu thuần của Sabeco đạt 35.948,5 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu từ bia và bao bì vật tư có sự tăng trưởng tốt với giá trị ghi nhận lần lượt là 30.782 tỷ đồng và 4.816 tỷ đồng. Ở chiều hướng ngược lại, doanh thu từ nước giải khát, cồn, rượu có sự suy giảm rõ rệt.

Sabeco cũng ghi nhận LNST năm 2018 đạt mức 4.400 tỷ đồng (LNST của công ty mẹ đạt 4.174,9 tỷ đồng), giảm 11% so với năm trước, nhưng vẫn vượt kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội cổ đồng cổ đông thường niên 2018 (ngày 21/7/2018) thông qua.

Nguyên nhân được Sabeco cho biết là do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thấp hơn nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí, doanh thu tài chính cũng ghi nhận cao hơn so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Sabeco đạt 22.378 tỷ đồng, tăng 365 tỷ đồng so với đầu năm. Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ sự gia tăng của khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền và Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (là các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) khi ghi nhận giá trị đến cuối kỳ đạt lần lượt là 4.467 tỷ đồng (+4,6%) và 7.544 tỷ đồng (+15%).

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối năm 2018, các khoản nợ phải trả của Sabeco đạt 6.268,9 tỷ đồng, giảm 17,4% so với đầu năm. Một phần nguyên nhân là do Sabeco đã thực hiện chi trả cổ tức trong năm, giúp giảm khoản Phải trả ngắn hạn khác từ mức 2.630 tỷ đồng, xuống mức 1.079 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Sabeco tiếp tục được cải thiện tích cực nhờ sự gia tăng của khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đạt mức 16.109 tỷ đồng, tăng 1.689 tỷ đồng so với đầu năm.