Quy chế hoạt động BCĐ phòng, chống tội phạm của Chính phủ

VietTimes -- Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các Thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo này.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác và sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban, các Phó trưởng ban và Ủy viên Thư ký. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Công an. Giúp việc Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo là Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Tổ chuyên viên liên ngành.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của: Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban, Ủy viên, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.