Ông Phạm Minh Chính: Trong 2 năm gần đây đã xử lý kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên vi phạm

 VietTimes -- "Trong 2 năm gần đây, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên vi phạm, trong đó có một số đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên cả đương chức, nghỉ hưu và trong lực lượng vũ trang, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng..."
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

Đó là kết luận của ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng diễn ra sáng 23/11/2018 tại Hà Nội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ: "Hiện nay đất nước đang bước sang một giai đoạn mới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng có không ít những khó khăn, thách thức như sự chống phá của các thế lực thù địch trong đấu tranh tư tưởng, bôi nhọ Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng… Trong bối cảnh như vậy, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó có vấn đề nêu gương, trách nhiệm nêu gương trước hết là của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; tăng cường trách nhiệm nêu gương của các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng, có sức mạnh lớn về mặt tinh thần, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ được giao và góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, việc ban hành Quy định nêu gương trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết - ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.