Nghệ An xây dựng lộ trình cho văn bản sử dụng chữ ký số

Tỉ lệ văn bản điện tử được trao đổi có chữ ký số mới đạt mức 2%, UBND tỉnh Nghệ An kì vọng tỉ lệ này sẽ tăng lên 50% trong 2019 và 80% trong 2020.

Tỉ lệ văn bản điện tử được trao đổi có chữ ký số mới đạt mức 2%, UBND tỉnh Nghệ An kì vọng tỉ lệ này sẽ tăng lên 50% trong 2019 và 80% trong 2020.

UBND tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến vào dự thảo về kế hoạch triển khai lộ trình bắt buộc thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Theo dự thảo kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp xã trở lên được cấp hộp thư điện tử để phục vụ trao đổi văn bản và xử lý công việc.

100% các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được trang bị, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết nối liên thông 4 cấp.

Trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan, đơn vị, 100% văn bản không có tính chất MẬT được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; toàn bộ các văn bản không có tính chất MẬT của các cơ quan, đơn vị được số hóa để lưu trữ phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

100% các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, triển khai ứng dụng chữ ký số vào trong hoạt động trao đổi văn bản điện tử tại 100% các sở, ban, ngành tỉnh. UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ được cấp một cách hiệu quả để trao đổi thông tin và văn bản theo quy định trong xử lý công việc nhằm thay đổi lề lối, thói quen làm việc trên giấy, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

Bảo đảm đạt mục tiêu đến năm 2020 có 100% văn bản không có tính chất MẬT được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100% văn bản không có tính chất MẬT được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Thực hiện triển khai ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin nhằm thay thế dần văn bản giấy sang văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng.

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân cấp huyện nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng nội bộ (LAN) của cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện kết nối thông suốt giữa các mạng LAN của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ đảm bảo hoạt động ổn định và mở rộng cấp hộp thư điện tử cho cán bộ công chức cấp xã.

Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng để kết nối hệ thống mạng giữa các cơ quan nhà nước với nhau nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong trao đổi, khai thác thông tin. Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị trên mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Theo kế hoạch cụ thể, tỉ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong nội bộ cơ quan từ 50% hiện nay tăng lên 80% năm 2019 và tăng lên 100% trong năm 2020. Tương ứng, tỉ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy giảm xuốn 20% trong năm 2019 và 0% trong 2020.

Tất cả các văn bản không có tính chất MẬT của các cơ quan được gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử. Trừ một số văn bản được gửi thêm bản giấy gồm văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, nhân sự, khiếu nại tố cáo (không có tính chất MẬT) và các loại văn bản không ban hành hình thức điện tử theo quy định.

Đến 2020, tất cả các văn bản không có tính chất MẬT của các cơ quan được gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử (có ký số); Tăng tỉ lệ văn bản có chữ ký số từ 10% hiện tại lên 70% năm 2019 và 100% trong 2020. Văn bản không có chữ ký số, được số hóa từ văn bản giấy sẽ giảm theo tỉ lệ tương ứng.

Tỉ lệ văn bản lưu trữ được số hóa phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin tăng 80% trong năm 2019 và 100% năm 2020. Tỉ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa Văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước trong tỉnh được trao đổi dưới dạng điện tử. Tỉ lệ này sẽ tăng lên 80% trong năm 2019 và 100% trong năm 2020.

Trong khi đó, phán đấu tăng tỉ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trong tỉnh với doanh nghiệp, người dân lên 50 năm 2019 và 80% năm 2020.

Đáng chú ý, tỉ lệ hình thức văn bản điện tử được trao đổi có chữ ký số của tỉnh hiện mới chỉ ở mức 2%. UBND tỉnh Nghệ An kì vọng đưa tỉ lệ này tăng lên 50% trong 2019 và 80% trong 2020; tỉ lệ văn bản không có chữ ký số giảm theo tỉ lệ tương ứng.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/nghe-an-xay-dung-lo-trinh-cho-van-ban-su-dung-chu-ky-so-167344.ict