Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.
Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sáng 11/4, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.

Trước đó, Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 21 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên; nay do có sự thay đổi trong việc phân công, bố trí nhân sự ở một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị-xã hội liên quan đến thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; vì vậy cần kiện toàn nhân sự để đảm bảo hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu; ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh đối với: Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên; ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

Mở đầu phiên họp sáng 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng – an ninh.

Ngay sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Đối với đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh:

- 471 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng-an ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ;

- 480 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh đối với ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội;

- 479 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh đối với ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Đối với đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia:

- 482 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước;

- 481 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;

Đối với đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia:

- 485 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- 477 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

- 485 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- 475 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- 482 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu;

- 483 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước;

- 486 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương;

- 486 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- 484 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội;

- 484 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- 475 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- 482 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.

Với 89,07% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Với 89,27% đại biểu tán thành (tất cả đại biểu có mặt), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.

Theo TTXVN,