Khẩn trương ban hành các văn bản mới về phí, lệ phí trước 1-11

Bộ Tài chính vừa gửi công văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng các đề án thu phí, lệ phí để kịp ban hành các quy định trước khi Luật Phí, lệ phí có hiệu lực vào ngày 1-1-2017.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đề nghị này nhằm thực hiện Chỉ thị số 14/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí.

Tại công văn, Bộ Tài chính cho biết, kể từ 1-1-2017, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về phí và lệ phí sẽ hết hiệu lực. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí phải được ban hành trước ngày 1-11-2016.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị, các bộ khẩn trương rà soát, xây dựng Đề án thu phí, lệ phí và phối hợp với Bộ Tài chính để Bộ Tài chính rà soát, thẩm định, gửi xin ý kiến, tổng hợp hoàn chỉnh theo quy trình và ký ban hành các văn bản quy định về phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí, trước ngày 1-11-2016.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề xuất, trình UBND tỉnh để trình HĐND cùng cấp ban hành các văn bản quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Phí và lệ phí trước thời hạn nói trên.

Đặc biệt, Bộ Tài chính nhấn mạnh, căn cứ các quy định hiện hành, kể từ ngày 1-1-2017, số phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan Nhà nước phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp cơ quan Nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp NSNN; số lệ phí thu được phải nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các văn bản quy định tỷ lệ để lại một phần số phí, lệ phí thu được mà không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí phải được sửa đổi hoặc thay thế. Đối với trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền thu được vào NSNN theo quy định của Luật Phí và lệ phí, tổ chức thu cần căn cứ vào dự kiến số thu phí, lệ phí trong năm, xây dựng dự toán chi phí cần thiết cho việc thu phí, lệ phí để tổng hợp vào dự toán năm 2017 của bộ, ngành, địa phương (trong tháng 7 - 8/2016) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tránh trường hợp phải điều chỉnh dự toán sau khi cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt, sẽ phức tạp và không có nguồn kinh phí kịp thời cho hoạt động của đơn vị thu phí, lệ phí.

Đối với các khoản phí có tên trong Danh mục phí, lệ phí kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, nay chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá thì từ ngày 1-1-2017 sẽ không thu theo quy định của pháp luật về phí mà được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Theo Báo hải quan