HOSE tiếp tục giữ nguyên cảnh báo đổi với cổ phiếu của Tập đoàn Đại Dương

VietTimes -- Cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đại Dương (MCK: OGC) tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ động công ty mẹ và LNST chưa phân phối trên BCTC kiểm toán hợp nhất bán niên của công ty là số âm và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh
HOSE tiếp tục giữ nguyên cảnh báo đổi với cổ phiếu của Tập đoàn Đại Dương
HOSE tiếp tục giữ nguyên cảnh báo đổi với cổ phiếu của Tập đoàn Đại Dương

Sở GDCK Tp. HCM thông báo, ngày 16/7/2015, HOSE đã ban hành quyết định số 292/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (CK: OGC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/07/2015 do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014 của công ty là số âm.

Ngày 30/08/2016, HOSE đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2016 của OGC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 là -472,35 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2016 là -2.229,01 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh.

Do nhưng nguyên nhân trên nên HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu OGC, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2016 của OGC.