Hết tháng 11/2017, đã tinh giản 32.054 biên chế

VietTimes – Ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - đã công bố thông tin này tại buổi họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ ngày 12/12.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - tại buổi họp báo định kỳ ngày 12/12. Ảnh: Infonet

Ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - tại buổi họp báo định kỳ ngày 12/12. Ảnh: Infonet

Cụ thể, theo ông Nguyễn Tiến Thành, tính đến ngày 30/11/2017, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế tổng số 32.054 người.

Đồng thời, Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, chính sách, khẩn trương hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác năm 2017, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ đối với các bộ, ngành, địa phương.

Bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thông qua và ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định khác liên quan tới lĩnh vực quản lý của Bộ. Thời gian tới, Bộ sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.