Hà Nội giảm được 17/82 Phó giám đốc sở

VietTimes -- Theo Ban pháp chế, HĐND TP. Hà Nội, Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp, Thành phố giảm được 17 trong tổng số 82 Phó giám đốc sở; 26/182 trưởng phòng, 116/517 phó phòng.
Hà Nội giảm được 17/82 Phó giám đốc sở.
Hà Nội giảm được 17/82 Phó giám đốc sở.

Ban pháp chế, HĐND TP Hà Nội vừa kết luận sau đợt khảo sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, Thành phố tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế được 3 đợt với 269 trường hợp; xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế, báo cáo Chính phủ.

Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp, thành phố giảm được 17 trong tổng số 82 Phó giám đốc sở; tương tự là 26/182 trưởng phòng, 116/517 phó phòng.

Các đơn vị sự nghiệp, Hà Nội giảm từ 401 xuống còn 208 đơn vị; tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố trên cơ sở hợp nhất 3 Quỹ; giảm số ban quản lý dự án trên địa bàn từ 70 xuống 41. Các Ban quản lý dự án thuộc thành phố cũng được giảm từ 26 xuống 5.

Chỉ riêng việc sắp xếp lại các Ban quản lý dự án của thành phố đã giảm được 73 trong tổng số 108 phòng; giảm 177 trong số 308 trưởng phó đơn vị, phòng.

Ban Pháp chế, HĐND TP. Hà Nội cũng chỉ rõ một số mặt hạn chế, trong đó có việc thực hiện tinh giản còn gặp nhiều khó khăn, đối tượng tinh giản biên chế cơ bản vẫn là đối tượng nghỉ hưu chứ chưa phải được tinh giản sau sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Ban pháp chế kiến nghị Thành phố tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích các đối tượng thuộc diện tinh giản biến chế; tiếp tục chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ và sang mô hình cổ phần.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, năm 2016, tổng số biên chế công chức, viên chức toàn TP. Hà Nội khoảng trên 137.000 người, Thành phố phấn đấu đến hết năm 2020 - 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.