Đổi tên Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

VietTimes -- Thủ tướng vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được kiện toàn theo Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tên gọi mới là Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo). Đây là tổ chức tham mưu, giúp việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo,  kiểm tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm; kịp thời đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý trong trường hợp công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng; cho ý kiến về các định hướng, báo cáo của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ đạo có quyền lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm; mời lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cơ quan, tổ chức khác liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo; yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế (thường trực); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế (thường trực) và thứ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007.