Đà Nẵng lên phương án giảm số lượng báo cáo định kỳ

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở Tư pháp tổng hợp danh mục báo cáo, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt. 
UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở Tư pháp tổng hợp danh mục báo cáo, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt.
UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở Tư pháp tổng hợp danh mục báo cáo, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt.
Chủ trương nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước vừa được đưa ra. Theo đó, giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.
Trước chủ trương trên, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, phường xã rà soát, đánh giá chế độ báo cáo và đề xuất phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó xác định cụ thể danh mục các báo cáo loại bỏ hoặc đề nghị loại bỏ cùng lý do loại bỏ; các báo cáo tiếp tục duy trì thực hiện; các báo cáo cần bổ sung thực hiện.
Đồng thời UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp tổng hợp danh mục báo cáo, phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn thành phố, trình Chủ tịch UBND thành phố Quyết định phê duyệt. Thời hạn hoàn thành phương án vào tháng 3/2018.
Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, phường xã tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo sau khi Chủ tịch UBND TP phê duyệt thuộc phạm vi chức năng của cơ quan, đơn vị mình.