Đà Nẵng lên kế hoạch chống tham nhũng trong năm 2017

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch nhằm tăng cường triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong năm 2017.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch nhằm tăng cường triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong năm 2017.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch nhằm tăng cường triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong năm 2017.

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017 tập trung, chú trọng các giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, tổ chức, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, môi trường; tiếp nhận tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; các chính sách an sinh xã hội...

Đặc biệt, kế hoạch đưa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Triển khai thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai; xử lý trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ đối với công chức, viên chức. Nhất là việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và những việc công chức, viên chức không được làm. Tập trung và các vị trí giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.