Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế tầm nhìn đến 2050

VietTimes – Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm loại bỏ các quy hoạch chồng chéo tại địa phương, tạo cơ hội thu hút nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc TP Huế nhìn từ trên cao (Ảnh Sở TTTT Thừa Thiên Huế)

Một góc TP Huế nhìn từ trên cao (Ảnh Sở TTTT Thừa Thiên Huế)

Theo đó, việc lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm (từ năm 2021 – 2030) của đất nước, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch các ngành quốc gia, quy hoạch vùng; 

Quy hoạch phải đảm bảo phát triển hài hòa các địa phương, vùng lãnh thổ trên địa bàn; tính khả thi trong triển khai, đáp ứng các nhu cầu trong các giai đoạn, tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, quy hoạch phải đánh giá khách quan điều kiện và thực trạng phát triển thời gian qua, những thay đổi trong thời gian tới, các tác động từ bên ngoài đến phát triển của tỉnh, nhất là các cơ hội liên kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương trong vùng và của cả nước, cũng như khả năng khai thác hành lang kinh tế Đông - Tây, các cơ hội phát triển mới, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

Về mục tiêu, việc lập quy hoạch nhằm mục đích loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay gắn với định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài.

Về nội dung, quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Đặc biệt, các nội dung quy hoạch phải tuân thủ Luật Quy hoạch năm 2017, Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ, trong đó cần phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.