Bộ Y tế ban hành đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn

VietTimes – Tên đầy đủ của chương trình này là Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đề án được ban hành ngày 13/11/2018.
Hình minh họa
Hình minh họa

Như tên gọi, mục tiêu ban hành đề án nhằm tăng cường triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch tại khu vực nông thôn cả nước.

Theo đó, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2025, phải có trên 80% số các tỉnh, thành phố hàng năm có tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Bên cạnh đó là 100% tỉnh, thành phố xây dựng và phổ biến các loại tài liệu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên các kênh truyền thông cho các đối tượng khác nhau.

Đến năm 2030, toàn bộ địa phương trong cả nước đạt các chỉ tiêu đã đặt ra trong giai đoạn năm 2018 – 2025. Đồng thời, đảm bảo công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững.

Về công việc cụ thể triển khai đề án, Bộ Y tế cho biết sẽ rà soát, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, quy định về công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn...

Bên cạnh đó, sẽ vận động, đề xuất đưa các chỉ tiêu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn trở thành một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Bộ Y tế cho biết sẽ xây dựng cơ chế phối hợp và sau đó là ký cam kết phối hợp liên bộ, liên cơ quan để tổ chức chỉ đạo, triển khai lồng ghép các hoạt động truyền thông, giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn trong các hoạt động của các đơn vị.

Đồng thời với đó, các cơ quan liên bộ, liên cơ quan sẽ cùng với Bộ Y tế chỉ đạo, triển khai các hoạt động truyền thông về vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước. Và triển khai các hoạt động truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn lồng ghép có hiệu quả với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án về nước sạch, vệ sinh môi trường…