Bộ TT&TT ban hành thông tư về giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa có quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Ảnh minh hoạ: VnPost
Ảnh minh hoạ: VnPost

Cụ thể, Thông tư 22/2017/BTTTT Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả; Chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả; Tổ chức thực hiện; Điều khoản thi hành. Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức các nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Bộ TT&TT ban hành Thông tư: số 21/2017/TT-BTTTT Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông; Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Thông tư  số 23/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.

Thông tin này quy định việc cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Thông tư gồm 8 điều: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; cung cấp số liệu viễn thông; bàn giao , tiếp nhận số liệu viễn thông; Mục đích đối tượng sử dụng và nguyên tắc khai thác số liệu viễn thông; Phân loại, bảo mật và lưu trữ số liệu viễn thông; trách nhiệm của các đơn vị liên quan; Điều khoản thi hành.

Thông tư 23/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước ở đia phương gồm 5 điều: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng;Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính KT1; Tổ chức thực hiện; Điều khoản thi hành. Đối tượng phục vụ của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Các thông tư này có hiệu lực  thi hành từ ngày 1/1/2018.