Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách thường xuyên thực hiện chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch này nhằm mục đích phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt; phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng số, nền tảng số bảo đảm khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước; phát triển kinh tế số, cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, lãnh đạo Tập đoàn VNPT Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, CĐS và xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, lãnh đạo Tập đoàn VNPT Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, CĐS và xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, nhiệm vụ giải pháp đặt ra là tập trung vào 7 nội chính gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số (CĐS); xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình CĐS; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình CĐS; phát triển chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số; CĐS trong các lĩnh vực ưu tiên.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và phối hợp với các cấp, ngành thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, TP tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT, thực hiện CĐS một cách thiết thực, hiệu quả; đưa yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng CNTT, CĐS vào kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm. Lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng CNTT, thực hiện CĐS, phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số là một tiêu chí đánh giá trách nhiệm và bình xét thi đua, khen thưởng đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị. UBND huyện, TP chủ động bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách thường xuyên của cấp huyện, cấp xã để thực hiện các ứng dụng CNTT, CĐS, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh tại địa phương.

Các hiệp hội, hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm đầu mối để hỗ trợ phát triển kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp CĐS; cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh thông qua việc tái tư duy hướng kinh doanh, tái đánh giá chuỗi giá trị, tái kết nối với khách hàng và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Theo Báo Bắc Giang