9 nhóm mục tiêu chiến lược đưa tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025

VietTimes – Đến năm 2030, Việt Nam kỳ vọng trở thành quốc gia số với kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP. Cùng với đó, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt trên 10%.

Phấn đấu tỉ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025. Ảnh minh họa.

Phấn đấu tỉ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025. Ảnh minh họa.

Đây là mục tiêu đặt ra tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo dự thảo, kinh tế số là một thành phần không tách rời của nền kinh tế quốc dân, được hình thành dựa trên việc sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm tư liệu sản xuất chính, sử dụng môi trường số và nền tảng số làm không gian hoạt động chính. Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025, chiến lược đã xác định 9 nhóm mục tiêu chính.

Thứ nhất là phát triển hạ tầng số. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ tới 100% hộ gia đình, trường học, bệnh viện. Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 100%.

Thứ hai là phát triển dữ liệu số. Cơ sở dữ liệu quốc gia về người dân, doanh nghiệp, đất đai đạt 100%. Tỷ lệ dữ liệu số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 50%.

Thứ ba là phát triển danh tính số. Tỷ lệ dân số có danh tính số đạt 70%, mỗi danh tính số trung bình phát sinh 100 lượt sử dụng mỗi năm.

Thứ tư là phát triển thanh toán số. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80%, tỷ lệ thanh toán thương mại điện tử không dùng tiền mặt đạt 50%. Tỷ lệ thanh toán hóa đơn điện, nước không dùng tiền mặt đạt 75%.

Thứ năm là phát triển kỹ năng số. Tỷ lệ công nhân tuyển dụng mới được đào tạo kỹ năng số đạt 70%, tỷ lệ nông dân được đào tạo về kỹ năng số cơ bản đạt tối thiểu 50%. Tỷ lệ học sinh phổ thông, sinh viên được đào tạo kỹ năng số đạt 100%.

Thứ sáu là phát triển nhân lực số. Tỷ lệ học sinh phổ thông tiếp cận với STEM/STEAM đạt 70%. Cùng với đó, tổng số nhân lực công nghệ số Việt Nam đạt 1,5 triệu người, triển khai thí điểm 5 đại học số tại Việt Nam.

Thứ bảy là phát triển doanh nghiệp số. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt 100.000 doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử đạt 100%.

Thứ tám là phát triển môi trường số an toàn, lành mạnh. Tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng đạt 100%, tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt 80%.

Thứ chín là cải thiện xếp hạng quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI), thuộc nhóm 20 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Tập trung phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số

Chính phủ xác định, công nghệ số là động lực thúc đẩy phát triển, làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý của cơ quan nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội của người dân. Chính phủ số dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, phát triển các yếu tố nền tảng mang tính tạo nền móng cơ bản, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, dự thảo đã xác định các nhóm nhiệm vụ lớn là phát triển nền móng và phát triển theo ngành, lĩnh vực.

Nhóm nhiệm vụ phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số gồm các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số, phát triển dữ liệu số, phát triển danh tính số, phát triển thanh toán số, phát triển kỹ năng số, phát triển nhân lực số, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển môi trường số an toàn, lành mạnh.

Nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số theo ngành, lĩnh vực tập trung vào 5 lĩnh vực chủ đạo gồm Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thương mại điện tử và Du lịch.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất một số giải pháp quan trọng về sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Ngoài ra, một số giải pháp về thanh toán điện tử, thương mại điện tử cũng cần được triển khai rộng rãi, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, nhằm hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận với công nghệ số.