Thủ tướng: Xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số, công dân số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh phục vụ nhân dân, môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số, công dân số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.

Tối 28/2, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Những dấu ấn lịch sử" do Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, địa phương.

Khẳng định văn hóa luôn là một dòng chảy liên tục, không ngừng nghỉ, qua những thăng trầm lịch sử, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định những tư tưởng lớn – dân tộc – khoa học – đại chúng với tinh thần cách mạng mạnh mẽ, đột phá và tính nhân văn sâu sắc trong đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 đã thổi luồng gió mới, có tác dụng thức tỉnh, thu hút, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, tri thức, văn nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân.

Chương trình nghệ thuật "Những dấu ấn lịch sử" có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, địa phương. Ảnh: VGP.

Chương trình nghệ thuật "Những dấu ấn lịch sử" có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, địa phương. Ảnh: VGP.

"Truyền thống văn hóa như suối nguồn nuôi dưỡng tạo nên nét đẹp, phong cách con người Việt Nam" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tiếp - "Văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà đã trở thành vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng…".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng trong giai đoạn phát triển mới với tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, mang lại những cơ hội, vận hội mới, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác bảo tồn, phát triển văn hóa, văn nghệ, những biểu hiện phi văn hóa, phản văn hóa đang diễn biến hết sức phức tạp, cạnh tranh trong lĩnh vực văn hóa trở nên khốc liệt hơn…

Ông cũng nhận định nhiệm vụ quan trọng của mỗi người dân Việt là gìn giữ, bảo tồn, phát triển nền văn hóa dân tộc bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại. Đó là nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tất cả vì con người và vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc. Để làm được mục tiêu đó, cần sự chung sức, đồng lòng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra….

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ đã tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của Đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Ảnh: VGP.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ đã tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của Đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhân dân, môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số, công dân số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình văn hóa, văn nghệ, văn học nghệ thuật; bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo, khác biệt của văn hóa dân tộc; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về văn hóa, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc thù, đặc trưng của Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế.

"Nền văn hóa của dân tộc Việt Nam - với lịch sử hàng nghìn năm - đã và sẽ là sức mạnh trường tồn của dân tộc; như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh.

Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng đặc sắc và mang thông điệp ý nghĩa. Ảnh: VGP.

Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng đặc sắc và mang thông điệp ý nghĩa. Ảnh: VGP.

Hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam của Đảng là dịp để các cấp các ngành, toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có những người thực hành văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Đề cương trong công cuộc kháng chiến kiến quốc cũng như công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Nhìn lại để tiến xa hơn, tiếp thêm sức mạnh trước kết quả bước đầu sau hơn một năm thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, để quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế" mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.