Phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam lên sóng ngày 27/2 tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện, dự kiến phát sóng lúc 20h30 ngày 27/2 trên VTV1. Các Đài Truyền hình Trung ương và địa phương cũng phát sóng bộ phim trong dịp kỷ niệm này.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện họp báo tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện họp báo tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Sáng nay (22/02), tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023).

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng sau 80 năm, đến nay, Đề cương văn hóa năm 1943 vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc; góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

"Với Đề cương văn hoá năm 1943, cho đến nay, sự vận dụng những quan điểm ở đó để chúng ta xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa thực sự soi đường cho quốc dân đi. Trong Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13, Đảng ta cũng đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh cũng như động lực quan trọng phát triển xã hội" - Thứ trưởng Đông nói.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), bộ phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam là hoạt động nổi bật. Phim do Bộ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh giao Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng.

Nội dung phim tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của "Đề cương về Văn hóa Việt Nam"; quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phim có thời lượng trên 40 phút, chuyển tải thông điệp ý nghĩa, tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của bản đề cương lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương) thực hiện, dự kiến phát sóng 20h30 ngày 27/2 trên VTV1. Các Đài Truyền hình Trung ương và địa phương cũng phát sóng bộ phim trong dịp kỷ niệm này.

Dòng chảy xuyên suốt trong những thước phim tài liệu chính là sự kế thừa, phát triển từ khởi nguồn văn hoá Việt Nam, với dấu mốc quan trọng là sự ra đời của Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943.

Không chỉ khẳng định những giá trị của bản Đề cương trong 80 năm qua, phim còn đề cập nội dung Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Một nền văn học nghệ thuật mới hình thành trong khói lửa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tạo nên nhiều tác phẩm giá trị.

Việc vận dụng, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện những quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa trong Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được thể hiện trong các văn kiện của Đảng qua các thời kỳ; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đạt được dưới ánh sáng của Đảng.

Cùng với đó, phim nhấn mạnh quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hoá, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6. 2020 của Bộ Chính trị, Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa.

Hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam cũng được đánh giá là sẽ tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị - xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.../.