Quảng Nam: Ứng dụng bộ chỉ số đánh giá việc chuyển đối số tại các cơ quan nhà nước

VietTimes – Việc xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị ở Quảng Nam được chia làm 4 nhóm: tốt, khá, trung bình và yếu, tương ứng với 4 màu: xanh, vàng, cam và đỏ.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam;

Dựa trên đánh giá, xếp hạng, UBND tỉnh đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đối số hằng năm tại các cơ quan nhà nước để có cơ sở định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, giúp các cơ quan nhà nước nhìn nhận được mức độ chuyển đổi số tại đơn vị mình, để thấy được điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục và thực hiện các giải pháp phù hợp, nhằm hoàn thành các mục tiêu thực hiện Chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

Thông qua việc đánh giá, UBND tỉnh cũng nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức, để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động, quản lý, nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính, đánh giá thi đua khen thưởng trong các cơ quan của tỉnh.

Đại diện tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ áp dụng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số theo các cấp độ: Các sở, ban, ngành sẽ áp dụng bộ chỉ số dành cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP sẽ áp dụng bộ chỉ số dành cho các cơ quan nhà nước cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn sẽ áp dụng bộ chỉ số dành cho các cơ quan nhà nước cấp xã.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số được thực hiện định kỳ hằng năm. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tự đánh giá, chấm điểm mức độ chuyển đổi số của cơ quan mình (số liệu báo cáo được tính từ ngày 1/11 năm trước đến ngày 1/11 của năm đánh giá) trên phần mềm quản lý chấm điểm - Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam (địa chỉ truy cập: dti.quangnam.gov.vn) chậm nhất vào ngày 30/11 của năm đánh giá.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở TT&TT sẽ thẩm định, xác minh số liệu mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan và đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số đối với các cơ quan, đơn vị để trình UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị (vào quý I của năm liền kề).

Cơ sở tiến hành đánh giá, xếp hạng sẽ dựa trên các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chuyển đổi số của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; dựa trên kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị; dựa trên kết quả kiểm tra thực tế về tình hình thực hiện chuyển đổi số và số liệu thu thập trên các phần mềm ứng dụng CNTT…

Việc xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị được tính trên cơ sở tổng số điểm của các chỉ số và xác định theo thứ tự từ cao xuống thấp, chia làm 4 nhóm.

Nhóm xếp hạng tốt: Cơ quan có tỉ lệ đạt từ 90% trở lên (màu xanh).

Nhóm xếp hạng khá: Cơ quan có tỉ lệ đạt trong khoảng từ 70% đến dưới 90% (màu vàng).

Nhóm xếp hạng trung bình: Cơ quan có tỉ lệ đạt trong khoảng từ 50% đến dưới 70% (màu cam).

Nhóm xếp hạng yếu: Cơ quan có tỉ lệ dưới 50% (màu đỏ) và cơ quan, đơn vị không tự đánh giá trên phần mềm chấm điểm của tỉnh.

Cấu trúc bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam sẽ gồm nhóm chỉ số nền tảng chung (nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin); nhóm chỉ số hoạt động (hoạt động của chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số.

Thang điểm đánh giá bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh là 1.000 điểm, trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung 500 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 500 điểm.

Thang điểm đánh giá của bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước cấp huyện là 1000 điểm, trong đó nhóm chỉ số nền tảng chung 400 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 600 điểm.

Thang điểm đánh giá của bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước cấp xã là 1000 điểm, trong đó nhóm chỉ số nền tảng chung 500 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 500 điểm.

UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP.