Quảng Nam: Chi hơn 30 tỷ đồng cho tinh giản 185 biên chế

VietTimes – Quảng Nam sẽ có 185 người được tinh giản, trong đó có 179 người nghỉ hưu trước tuổi, 6 người thôi việc ngay. Tỉnh sẽ chi hơn 30 tỷ cho việc này. 

Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam

Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam

Đây là số người tinh giản biên chế đợt II năm 2022 của Quảng Nam vừa được Chủ tịch UBND tỉnh này phê duyệt.

Trong số hơn 30,68 tỷ đồng, có 29,68 tỷ đồng dành cho chế độ hưu trước tuổi và hơn 1 tỷ dành cho người thôi việc ngay.

UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của 185 trường hợp trên; thông báo cho cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế, thực hiện các thủ tục về nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay đối với những người trong danh sách tinh giản.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế đúng quy định.