Nâng năng lực cho Cơ quan điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Theo Kế hoạch của Bộ TT&TT triển khai Quyết định 1622 của Thủ tướng Chính phủ, một trong 15 nhiệm vụ VNCERT được giao chủ trì là nâng cao năng lực cho Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Kế hoạch của Bộ triển khai Quyết định 1622 ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025” được ban hành ngày 11/6 vừa qua (Ảnh minh họa)

Bộ TT&TT vừa ban hành kế hoạch của Bộ triển khai Quyết định 1622 ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (ATTTM) trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025” (Kế hoạch).

Kế hoạch mới ban hành của Bộ TT&TT nêu rõ 22 nhiệm vụ, dự án sẽ được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ tại “Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố ATTTM trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025”.

Cụ thể, theo Kế hoạch, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) được giao chủ trì thực hiện 15/22 nhiệm vụ, bao gồm: Xây dựng các văn bản hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 1622; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quyết định này trong trường hợp cần thiết;

Xây dựng và phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai các phương án, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTM quốc gia; Tổ chức hoạt động Mạng lưới ứng cứu sự cố và hoạt động của Ban điều hành Đề án, Cơ quan điều phối quốc gia. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, giao ban mạng lưới; các chuyến làm việc, kiểm tra, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; thực hiện các nghiên cứu chuyên môn, xây dựng quy trình, tài liệu; xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá, xếp hạng năng lực các đơn vị chuyên trách ATTT, ứng cứu sự cố và các đội ứng cứu sự cố của các bộ, ngành, địa phương.

Việc chủ trì triển khai các nhiệm vụ 1, 2, 3, 4, 5 và 7 của “Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố ATTTM trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025” cũng được Bộ TT&TT giao VNCERT chủ trì.

Kế hoạch nêu rõ, VNCERT chủ trì, phối hợp cùng các Sở TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông, Internet nghiên cứu, xây dựng các tài liệu hướng dẫn triển khai Nhiệm vụ 6 – Tăng cường năng lực và tổ chức hoạt động cho các đơn vị, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố trên toàn quốc; Xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các dự án số 1, 3, 4, 5, Mục I, Phụ lục I của Quyết định 1622; Xây dựng, đăng ký kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ, dự án số 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Mục II, Phụ lục I của Quyết định 1622; xây dựng và triển khai các dự án, nhiệm vụ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phụ lục II của Quyết định 1622.

Các nhiệm vụ nêu trên đều có thời gian thực hiện hàng năm, từ năm 2018 - 2025.

Riêng với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban Điều hành để điều phối, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai Quyết định 1622, Bộ TT&TT yêu cầu VNCERT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành trong quý III/2018.

Cũng theo Kế hoạch của Bộ TT&TT, trong danh mục các nhiệm vụ, dự án triển khai Quyết định 1622 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ tổ chức, phổ biến, tuyên truyền về nội dung Quyết định 1622 được giao cho Vụ Pháp chế, phối hợp cùng VNCERT với kết quả là hội nghị phổ biến dự kiến được tổ chức trong quý III/2018.

Cục PTTH&TTĐT được giao cùng VNCERT chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin, Cục Báo chí và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTTM và giáo dục, nâng cao nhận thức về điều phối, ứng cứu sự cố, phòng, chống tấn công, lừa đảo qua mạng. Nhiệm vụ này cũng có thời gian thực hiện hàng năm trong cả giai đoạn 2018 - 2025.

Bộ TT&TT giao Trung tâm thông tin chủ trì triển khai Nhiệm vụ 6 - Tăng cường năng lực và tổ chức hoạt động cho các đơn vị, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố trên toàn quốc; Chỉ định, thành lập đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố, các đội ứng cứu sự cố và ban hành quy chế phối ứng cứu sự cố tại Bộ TT&TT; Xây dựng, ban hành kế hoạch hoạt động của đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố, các đội ứng cứu sự cố tại Bộ TT&TT; xây dựng và triển khai các phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ; tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố…

VNCERT là cơ quan thường trực triển khai Kế hoạch; chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch; chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; đồng thời đề xuất các biện pháp, giải pháp cần thiết trình Bộ trưởng xem xét quyết định.

Quyết định 1622 phê duyệt “Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố ATTTM trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025” được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành 25/10/2017. Bảy nhóm nhiệm vụ của Đề án gồm: Nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan điều phối quốc gia; Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố; Tăng cường hoạt động theo dõi, thu thập, phân tích, xác minh, đánh giá nguy cơ nhằm phát hiện sớm và cảnh báo kịp thời các sự cố ATTTM; Tổ chức các chương trình diễn tập ứng cứu sự cố, phòng ngừa tấn công mạng; Phát triển lực lượng và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực ứng cứu sự cố, bảo đảm ATTTM; Tăng cường năng lực và tổ chức hoạt động cho các đơn vị, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố trên toàn quốc; Xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nhắm chuẩn hóa quy trình, dự phòng rủi ro, bảo vệ ATTTM.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/nang-nang-luc-cho-co-quan-dieu-phoi-ung-cuu-su-co-an-toan-thong-tin-mang-quoc-gia-168549.ict