Mỹ: Nhân viên Liên bang phải khai báo việc giữ tiền mật mã

Nhân viên liên bang phải báo cáo việc nắm giữ tiền mật mã theo hướng dẫn mới ban hành ngày 18 tháng 6. Hướng dẫn này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 2 triệu nhân viên liên bang, bao gồm cả Bộ An ninh Nội địa, Quân đội , Tư pháp, Cựu chiến binh và những cơ quan khác.

Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ (OGE) đã ra lệnh cho nhân viên liên bang báo cáo việc nắm giữ tiền mật mã của họ, theo hướng dẫn mới ban hành ngày 18 tháng 6. Hướng dẫn này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 2 triệu nhân viên liên bang, bao gồm cả Bộ An ninh Nội địa, Quân đội , Tư pháp, Cựu chiến binh và những cơ quan khác.

Theo thông báo, OGE “không coi tiền mật mã là tiền tệ thực hoặc đấu thầu hợp pháp.” Các nguyên tắc báo cáo và xung đột được nêu trong hướng dẫn sẽ áp dụng như nhau cho các tài sản kỹ thuật số như “coin” và “token” những loại tài sản nhận được trong các đợt phát hành tiền mật mã lần đầu (ICO) hoặc được phát hành hoặc phân phối sử dụng công nghệ blockchain. Hướng dẫn đề cập:

“Người nộp báo cáo số tiền nắm giữ của họ bằng tiền mật mã nếu giá trị của số tiền mật mã nắm giữ vượt quá 1.000 USD vào cuối kỳ báo cáo hoặc nếu thu nhập được tạo ra bởi số tiền mật mã nắm giữ vượt quá 200 USD trong kỳ báo cáo. Người nộp báo cáo được yêu cầu xác định tên của loại tiền mật mã và, nếu được lưu giữ thông qua sàn giao dịch hoặc nền tảng, sàn giao dịch hoặc nền tảng nào đang giữ ”.

Việc xây dựng hướng dẫn được coi là cần thiết bởi vì “tiền mật mã đang trải qua một sự đột biến trong sử dụng và tiếp cận, và kết quả là, nhân viên giữ tiền mật mã đang ngày càng tìm kiếm hướng dẫn từ các nhân viên đạo đức của họ liên quan đến nghĩa vụ báo cáo tài chính của họ”.

Những người khai báo công khai được yêu cầu báo cáo các giao dịch của một số tài sản đầu tư, như là các hình thức chứng khoán khác nhau, mặc dù thông báo cho biết rằng các yêu cầu sẽ phụ thuộc vào việc một tài sản số cụ thể có được công nhận là chứng khoán hay không. Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn nào, cơ quan khuyến cáo “nhân viên đạo đức tư vấn cho nhân viên báo cáo các giao dịch của tài sản đó trên các báo cáo giao dịch định kỳ nếu giá trị của giao dịch vượt quá ngưỡng báo cáo”.

Hơn nữa, hướng dẫn nói rằng tiền mật mã là một "tài sản đầu tư" và "nó có thể tạo ra xung đột lợi ích cho các nhân viên sở hữu nó" và nó không phải chịu bất kỳ xung đột lợi ích miễn giảm nào. Theo tài liệu, OGE có thể cần đưa ra hướng dẫn thêm vì “bản chất của tiền mật mã trở nên được xác định tốt hơn”.

Vào tháng 3, chính phủ Hàn Quốc đã cấm các quan chức của chính họ nắm giữ và giao dịch tiền mật mã, được coi là "lần đầu tiên chính phủ đã ban hành lệnh cấm tiền mật mã cho tất cả các quan chức nhà nước." Theo Bộ Quản lý Nhân sự, các quan chức bị phát hiện có liên quan đến giao dịch tiền mật mã là "vi phạm vào những điều cấm theo luật của công chức" và phải chịu các biện pháp kỷ luật.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/my-nhan-vien-lien-bang-phai-khai-bao-viec-giu-tien-mat-ma-168842.ict