Hà Nội lên phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch xây dựng các phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của Thành phố.

Hà Nội lên phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục tiêu xây dựng các phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của Thành phố; Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng (ATTTM).

Tăng cường công tác đánh giá, dự báo nguy cơ mất ATTTM, ứng cứu khắc phục sự cố ATTTM đối với các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi làm mất ATTTM đồng thời nâng cao nhận thức về ATTTM, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào nhiệm vụ đánh giá hiện trạng và khả năng bảo đảm ATTTM của các hệ thống thông tin và các đối tượng cần bảo vệ thuộc phạm vi, kế hoạch. Phân loại các định cấp độ an toàn hệ thống thông tin;

Đánh giá, dự báo các nguy cơ, sự cố, tấn công mạng có thể xảy ra với các hệ thống thông tin và các đối tượng vần bảo vệ cũng như dự bao các thiệt hại và tác động nếu sự cố xảy ra cũng như đánh giá hiện trạng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, công cụ phục vụ đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.

Xây dựng các phương án đối phó với sự cố ATTT trong đó chú trọng xác định nguyên nhân và lên các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quuy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng các phương án chi tiết để ứng phó với các sự cố tấn công mạng.

Chú trọng đến công tác diễn tập, đào tạo cho các cán bộ trong đó, nhấn mạnh đếngiám sát, phát hiện sớm nguy cơ, kiểm tra, đánh giá ATTTM và rà quét, bóc gỡ, phân tích xử lý mã độc cũng như phòng ngừa các sự cố; Xây dựng, áp dụng quy trình, quy định, tiêu chuẩn ATTT...

Với nhiệm vụ đó, năm 2018, TP. Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức về công tác đảm bảo ATTTM; Đánh giá các nguy cơ, sự cố ATTTM đối với các hệ thống thông tin dùng chung của Thành phố tại các sở, ban, ngành; Xây dựng khung phương án đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố ATTTM; Tham gia huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố; Tổ chức diễn tập ATTTM cấp Thành phố; Tổ chức và tham gia các khóa đào tạo về ATTTM do Bộ, ngành tổ chức.

Sang đến giai đoạn 2019 - 2020 sẽ tập trung đánh giá, cập nhật thông tin các nguy cơ, sự cố ATTTM đối với các hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; Xây dựng các phương án chi tiết đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố ATTTM; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tham gia diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố. Tổ chức diễn tập ATTTM cấp Thành phố (năm 2020).

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/ha-noi-len-phuong-an-ung-cuu-khan-cap-bao-dam-an-toan-cho-cac-he-thong-thong-tin-170053.ict