Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Quảng Nam đặt mục tiêu giải ngân 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó, đến hết ngày 30/6, phấn đấu giải ngân đạt trên 40%, đến hết ngày 30/9 đạt trên 60%, đến hết ngày 31/12 đạt trên 90%, đến hết ngày 31/1/2025 đạt 100%.

Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam
Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, trong đó, sự phục hồi chậm của nền kinh tế sẽ tác động mạnh đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chủ tịch Lê Trí Thanh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm.

UBND tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu giải ngân 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó, đến hết ngày 30/6, phấn đấu giải ngân đạt trên 40% (trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 50%); đến hết ngày 30/9 phấn đấu giải ngân đạt trên 60% (trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 70%); đến hết ngày 31/12 phấn đấu giải ngân đạt trên 90% (trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100%); và đến hết ngày 31/1/2025 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện các dự án chuyển tiếp và dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch cần xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công trình, dự án theo mốc thời gian cụ thể (tháng, quý, năm) và tuân thủ nghiêm kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án; Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu ngay khi có khối lượng; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính các cấp thẩm tra, phê duyệt hoặc trình phê duyệt theo đúng quy định.

vt_Chinh phu se thanh tra trach nhiem quan ly su dung dat dai o quang nam.jpg
Một góc đô thị mới Điện Ngọc, Quảng Nam

Đối với các dự án khởi công mới năm kế hoạch phải tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, thường xuyên bám sát, phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành liên quan, khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư với Nhà tài trợ để triển khai thực hiện dự án; nhanh chóng hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát nhu cầu kế hoạch vốn nước ngoài năm 2024 để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu có).

Đối với các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cần được đầu tư hoàn thành trong năm 2024 để đáp ứng mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vì vậy cần tập trung cao độ mọi nguồn lực để triển khai hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Đối với các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG), Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư dự án theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn được giao triển khai thực hiện dự án theo đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, không để xảy ra lãng phí trong đầu tư và nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung theo dõi, đôn đốc, triển khai đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu; lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án; xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm trong quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Trường hợp nhà thầu cố tình chủ quan, hoặc triển khai thực hiện chậm, cầm chừng nhằm kéo dài thời gian thi công phải có biện pháp kiên quyết xử lý kịp thời và theo đúng quy định.

Chủ động rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 đối với các dự án vướng mắc, có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án đảm bảo khối lượng, có nhu cầu bổ sung vốn và có thể giải ngân khi tiếp nhận nguồn vốn bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư.

Đối với các dự án do Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư, đến ngày 31/12/2024 không giải ngân hết nguồn vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024 và phải nộp trả ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập trung rà soát các khoản tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn, có biện pháp xử lý thu hồi dứt điểm, quy trách nhiệm bồi hoàn nếu vi phạm hợp đồng. Chủ động phối hợp và gửi danh sách nhà thầu có số dư tạm ứng quá hạn sang Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, nếu nhà thầu có khối lượng thanh toán của các công trình khác thì đề xuất UBND cùng cấp cấn trừ thu hồi vốn kịp thời.

Tăng cường phối hợp với các địa phương, không đùn đẩy trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn toàn về phía địa phương, có phương án hỗ trợ cụ thể với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật tình hình thực hiện dự án, tiến độ giải ngân thông qua việc sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư công của tỉnh theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy chế vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối với UBND các huyện, thị xã, TP, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư (thẩm định, phê duyệt) của dự án theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung tối đa, quyết liệt trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư khi có khối lượng hoàn thành; lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành ngay sau khi công trình đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo được tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình, dự án đã đề ra đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội.