Bom tấn 'Cậu bé rừng xanh' được dựng 100% bằng kỹ xảo thế nào?

Phim ngân sách 175 triệu USD quay trong nhà và dựng hết bằng vi tính, có nhiều đột phá về công nghệ xử lý hình ảnh hơn hẳn “Avatar”.
Bom tấn 'Cậu bé rừng xanh' được dựng 100% bằng kỹ xảo thế nào?

Theo Genk