Bộ TT&TT đề nghị bổ sung trách nhiệm của VTV khi triển khai số hóa truyền hình

Bộ TT&TT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, quy định rõ trách nhiệm của các địa phương khi triển khai số hóa truyền hình, đồng thời đề xuất điều chỉnh trách nhiệm của VTV trong khi VTV chưa thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng.
Bộ TT&TT đề nghị bổ sung trách nhiệm của VTV khi triển khai số hóa truyền hình - Ảnh 1

Bộ TT&TT đề nghị Thủ tướng điều chỉnh trách nhiệm của VTV khi triển khai Đề án Số hóa truyền hình. Ảnh minh họa: theo vtv.vn

Tại tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 mới đây, Bộ TT&TT đã đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các địa phương khi triển khai số hóa truyền hình, đồng thời đề xuất điều chỉnh trách nhiệm của VTV trong khi chưa thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng.

Cụ thể, đối với đề xuất nâng cao vai trò và trách nhiệm địa phương trong quá trình triển khai Đề án số hóa truyền hình, Bộ TT&TT nêu rõ, Quyết định số 2451/QĐ-TTg đã phân công nhiệm vụ cho các địa phương để thực hiện việc triển khai Đề án, tuy nhiên nhiệm vụ chưa cụ thể, chưa đầy đủ, chi tiết, chưa nổi bật vai trò của các địa phương khi triển khai. Vì vậy, thực tế triển khai trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã thực sự vào cuộc tích cực, chủ động, tuy nhiên một số địa phương còn trông chờ vào Trung ương.

Xuất phát từ phân tích, đánh giá tình hình thực tế nêu trên, Bộ TT&TT đề xuất điều chỉnh, bổ sung vai trò, trách nhiệm của các địa phương khi triển khai Đề án số hóa truyền hình, như: Bổ sung trách nhiệm lựa chọn đơn vị truyền dẫn, phát sóng để đưa kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương đến người dân. Bố trí, phân bổ ngân sách địa phương để truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương, bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ gia đình có khó khăn khác, phối hợp xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh, danh sách hộ nghèo và cận nghèo thuộc diện hỗ trợ.

Về trách nhiệm của Đài Truyền hình Việt Nam, Quyết định 2451/QĐ-TTg quy định Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình trực thuộc Đài để tham gia kinh doanh hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình; tổ chức truyền dẫn, phát sóng các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Trung ương và địa phương theo yêu cầu của Nhà nước trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 2529/VPCP-ĐMDN ngày 18/3/2017 của Văn phòng Chính phủ cho phép VTV tạm thời chưa thành lập doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trực thuộc Đài, Bộ TT&TT đề xuất điều chỉnh trách nhiệm của VTV để bảo đảm mục tiêu và kế hoạch triển khai của Đề án như sau: “Trong quá trình chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện việc truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương đối với các địa phương có yêu cầu, tại địa bàn chưa có dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất của các doanh nghiệp, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ về tài chính”.

Đồng thời, VTV thực hiện phát sóng truyền hình số mặt đất sử dụng mạng đơn tần tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ theo đúng quy hoạch tần số và kế hoạch chuyển đổi tần số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/vien-thong/so-hoa-truyen-hinh/bo-tt-tt-de-nghi-bo-sung-trach-nhiem-cua-vtv-khi-trien-khai-so-hoa-truyen-hinh-163474.ict