Bộ Nội vụ: Đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành.
Công chức làm việc tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Công chức làm việc tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã yêu cầu các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng xã hội hóa dịch vụ công ở những nơi có điều kiện.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giao biên chế công chức, viên chức cả giai đoạn 2022 – 2026. Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế cả hệ thống chính trị cấp tỉnh, bảo đảm đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ căn cứ vào các quy định hiện hành để trình cấp thẩm quyền giao biên chế khối chính quyền, làm căn cứ để UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp giao biên chế công chức, viên chức các đơn vị, địa phương.

Để thực hiện chủ trương này, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với sớm ban hành Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các bộ, ngành Trung ương (cơ bản hoàn thành trong tháng 7/2022); đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (hoàn thành trong tháng 8/2022).